Kierunki

Kursor

> Technik architektury krajobrazu - kwalifikacyjny kurs zawodowy

Technik architektury krajobrazu - kwalifikacyjny kurs zawodowy

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik architektury krajobrazu
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu: projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Praca: Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Przedmioty w kształceniu zawodowym w 2-letnim cyklu nauczania:

1. Podstawy architektury krajobrazu

2. Rośliny ozdobne

3. Obiekty małej architektury krajobrazu

4. Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

5. Język obcy w architekturze krajobrazu

6. Przepisy ruchu drogowego kategorii T

7. Projektowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu

8. Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

9. Budowa i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

10. Podstawy przedsiębiorczości

11. Praktyka zawodowa - 4 tygodnie (160 godz.)

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej