Kierunki

Kursor

> Technik geodeta- czesne 0 zł

Technik geodeta- czesne 0 zł

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik geodeta
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik geodeta współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.

Praca: Absolwent kierunku Geodezja może być zatrudniony w: urzędach miast i gmin -wydział geodezji, przedsiębiorstwach geodezyjnych państwowych i prywatnych, przedsiębiorstwach drogowych, przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych, biurach projektowych. Główne zadania technika geodety to wykonywanie prac w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowywanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej, wykonywanie różnorodnych prac w administracji geodezyjnej.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej