Kierunki

Kursor

> Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Czas nauki: 2 lata

Charakterystyka zawodu: prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty samodzielne wykonywanie badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza dentystę przygotowanie gabinetu i organizowanie stanowiska pracy lekarza dentysta zgodnie z zasadami ergonomii wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego komunikowanie się z pacjentem bieżącego konserwowania i obsługi urządzeń, aparatów i instrumentów dentystycznych

Możliwe miejsca pracy to: Absolwenci mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIOWNYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 3 zdjęcia - podanie / kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie o braku przeszkód do podjęcia nauki w określonym zawodzie

więcej