Kierunki

Kursor

> Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

 Zawód: Opiekun medyczny

Podbudowa programowa: szkoła dająca możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych

Opiekun medyczny: przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, aktywizowania do zwiększenia samodzielności życiowej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.

Praca: placówki pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo- lecznicze, szpitale

Przedmioty nauczania w 1- rocznym cyklu kształcenia:

- opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

- zdrowie publiczne

- zarys anatomii, fizjologii i patologii

- zarys psychologii i socjologii

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- język migowy

- język obcy zawodowy- niemiecki

- zabiegi higieniczne- pielęgnacyjne i opiekuńcze

- podmioty lecznicze

- podstawy przedsiębiorczości

- zajęcia praktyczne


- praktyka zawodowa (6 tygodni)

System: zaoczny

Czas trwania:

Kształcenie trwa rok w szkole policealnej ( dla osób posiadających średnie wykształcenie)
Uzyskany dyplom egzaminu państwowego uprawnia do podjęcia pracy w tym zawodzie na terenie Unii Europejskiej.


Praktyka zawodowa: tak